โลโก้เว็บไซต์ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินติดตามการดำเนินการสนองงาน ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ประจำปี พ.ศ.2559 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินติดตามการดำเนินการสนองงาน ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ประจำปี พ.ศ.2559

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 กุมภาพันธ์ 2560 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 401 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  อาจารย์ภฤศพงศ์ เพชรบุล ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ตลอดจนคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินติดตามการดำเนินการสนองงาน ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ประจำปี พ.ศ.2559 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ และพระราชทานพระราชานุมัติให้ดำเนินงาน จำนวน 4 โครงการประกอบด้วย

โครงการที่ 1 การพัฒนาพันธุ์และรักษาพันธุ์พืชผักและพืชอาหาร 11 ชนิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้พัฒนาพันธุ์พืช 11 ชนิด อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ พริกขี้หนู พริกขี้หนูใหญ่(ชี้ฟ้า) พริกใหญ่(หนุ่ม) มะเขือเทศ มะเขือเปาะ แตงกวา ถั่วฝักยาว ถั่วฝักยาวไร้ค้าง ผักกวางตุ้ง บวบเหลี่ยม และฟักทอง โดยการพัฒนาพันธุ์ให้มีลักษณะเด่น 3 ลักษณะคือ 

  1. ทำให้เป็นพันธุ์ ผสมเปิด ให้เกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ปลูกเองได้ต่อเนื่อง
  2. คัดเลือกให้ได้พันธุ์ที่เจริญเติบโตได้ดี มีความแข็งแรงทนทานต่อโรคและแมลง
  3. มีผลผลิตที่ดี ทั้งปริมาณและคุณภาพ ไม่แพ้พันธ์การค้าอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ.2560 ได้ดำเนินการส่งมอบข้อมูลให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ พิจารณาขึ้นทะเบียน จำนวน 2 ชนิดพืชได้แก่ มะเขือเทศพื้นเมือง เบอร์ 2 และ ถั่วฝักยาว เบอร์ 1 

โครงการที่ 2 การผลิตเมล็ดผักประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน ดำเนินการผลิตเมล็ดพันธ์ให้แก่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริจำนวน 6 ชนิดพืช เพื่อใช้ในการเป็นเมล็ดพันธุ์สำรอง แจกเกษตรกร และผู้สนใจ ได้แก่ พริกขี้หนู แตงกวา ฟักทอง มะเขือเทศ ผักกวางตุ้ง และคะน้า เป้าหมายผลิตเม็ดพันธุ์รวม 200 กิโลกรัม 

โครงการที่ 3 การบริหารจัดการควบคุมศัตรูพืชอย่างปลอดภัยในศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน ได้ดำเนินการ จัดทำแปลงปลูกพืชสมุนไพร จัดเตรียมสารชีวภัณฑ์ จัดการฝึกอบรมการใช้สารชีวภัณฑ์ให้แก่เกษตรกรเครือข่าย และเจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อีกทั้งผลิตและแจกกล้าพันธุ์สมุนไพรให้แก่เกษตรกร เพื่อใช้ในพื้นที่ของตน

โครงการที่ 4 การผลิตแตงกวาผลสั้น แตงกวาผลยาว มะเขือเทศเบอร์ 2 และเบอร์ 4 ผลสด ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน ได้ดำเนินการคัดเลือก ปรับปรุงพันธุ์ ปละปลูก แตงกวาผลสั้นแตงกวาผลยาว มะเขือเทศเบอร์ 2 และเบอร์ 4 ผลสด ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จำนวน 24 รุ่น เพื่อใช้ในร้านจันกะผัก ปริมาณรวม 3,483 กิโลกรัม


ข่าว/ภาพ: กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, แผนกประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา น่าน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา