โลโก้เว็บไซต์ การประชุมสัมมนาการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

การประชุมสัมมนาการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 สิงหาคม 2560 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1527 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมสัมมนาการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (KM Day) ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสพบปะและมีส่วนร่วมในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากวิทยากร ความรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการกระบวนการปฏิบัติไปเป็นแนวทางในการพัฒนางานที่รับผิดชอบ โดยได้รับเกียรติจากดร.เฉลิมพล คงจิตต์ อาจารย์สาขาการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคุณสุนัดดา สงวนเดช เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อบรรยายเรื่อง “KM For Thailand 4.0” ซึ่งการประชุมสัมมนานี้จัดขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ต้องการผลักดันให้มีการจัดการความรู้ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย และได้ถ่ายทอดลงไปสู่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ภายในหน่วยงาน เป็นการสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานที่เกิดจากการจัดการความรู้ชองหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกของการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย


ข่าว: รัตนาภรณ์ สารภี

ภาพ: วรวิทย์ ณ วรรณมาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา