โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม Big Cleaning Day สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ประจำปี 2560 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

กิจกรรม Big Cleaning Day สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 กันยายน 2560 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1156 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในวันที่ 15 กันยายน 2531 จึงถือว่าดังกล่าว เป็นวันราชมงคล สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนจึงจัดกิจกรรม "Big Cleaning Day" หรือกิจกรรมการทำความสะอาดครั้งใหญ่ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ประจำปี 2560 ในวันที่ 15 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เป็นการจัดระเบียบและสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับองค์กร มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้เกิดสภาพการทำงานที่ดี มีความเป็นระเบียบ มีความสะอาดควบคู่กันไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน นำโดย ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันฯ (สถช.)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น และเพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและสถานที่ทำงาน ณ บริเวณอาคารศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก และอาคารวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญา ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ข่าว: รัตนาภรณ์ สารภี
ภาพ:  ดอน วิละคำ, ว่าที่ ร.ต.รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์, กุลินา ใจคำปัน, รัตนาภรณ์ สารภี, ศิรประภา วงค์ชัยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา