โลโก้เว็บไซต์ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 กันยายน 2560 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 381 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 13 กันยายน 2560 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พากรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา นำโดยท่าน รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ ลงพื้นที่ประเมินผลผลิตเชิงประจักษ์ จากสถานที่ดำเนินงานจริง โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วมกรณีบ้านขามสุ่มเวียง ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับตัวบ่งชี้การบริการวิชาการแก่สังคม ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้รับการต้อนรับจากนายกเทศมนตรีเวียงพร้าว และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เป็นอย่างดี จากนั้นช่วงบ่ายจึงได้ร่วมรับฟังผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

 

ข่าว : หนึ่งฤทัย  แสงใส

ภาพ : จักรินทร์ ชื่นสมบัติออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา