โลโก้เว็บไซต์ สถช.ร่วมโครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนภายใต้แผนการพัฒนาเชิงบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม ณ มทร.ล้านนา เชียงราย | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช.ร่วมโครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนภายใต้แผนการพัฒนาเชิงบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม ณ มทร.ล้านนา เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 มกราคม 2561 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 254 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ดำเนินการบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวโครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนภายใต้แผนการพัฒนาเชิงบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม ในรูปแบบล้านนาสัญจร ในวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561 ภายใต้การนำของผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการกอง สภาคณาจารย์ ข้าราชการ สภาวิชาการ และคณะทีมงาน ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย เพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัยแบบมีส่วนรวม โดยมีคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนทุกคน รวมถึงตัวแทนนักศึกษาและศิษย์เก่า เข้าร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงาน มองอดีต ปัจจุบันและก้าวสู่อนาคต โดยมุ่งเน้นการก้าวสู่เกษตรอุตสาหกรรม การดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมมือกันปรับปรุงในส่วนด้อย และร่วมกันส่งเสริมส่วนดี ในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้ขับเคลื่อนไปอย่างมั่นคง และก้าวหน้ายิ่งขึ้น พร้อมทั้ง ยกคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของบุคลากร ให้มีความสุข ประสบความสำเร็จ และสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

 

ข่าว: รัตนาภรณ์ สารภี
ภาพ: จักร์รินทร์ ชื่นสมบัติออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา