โลโก้เว็บไซต์ สถช.จัดประชุมผู้บริหาร บุคลากร สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช.จัดประชุมผู้บริหาร บุคลากร สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 มกราคม 2561 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 179 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 10 มกราคม 2561 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ดำเนินการจัดรประชุมผู้บริหาร บุคลากร สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ณ มทร.ล้านนา เพื่อถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาให้กับบุคลากรรับทราบ และร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 ของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานบริการวิชาการต่อไป

ข่าว: เสงี่ยม คืนดี
ภาพ: ดอน วิละคำ, รัตนาภรณ์ สารภี, วรวิทย์ ณ วรรณมาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา