โลโก้เว็บไซต์ รายงานผลการดำเนินงาน | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

รายงานผลการดำเนินงาน


 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการ สถช.

 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการบริการวิชาการ มทร.ล้านนา

 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ / มูลนิธิโครงการหลวง

 สารสนเทศสถาบันฯ อื่นๆ

 

 

 

 

Go to top  

 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ สถช. >> คลิก

 

4 ปี กับการขับเคลื่อนสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (2562-2566)

 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 สถช. มทร.ล้านนา (งานเด่น)

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 สถช. มทร.ล้านนา

 

 

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2560

 

 

รายงานประจำปี 2559 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน การขับเคลื่อนสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (ตุลาคม 2553 – กันยายน 2556)

 

 

Go to top

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการบริการวิชาการ มทร.ล้านนา >> คลิก

 

 

ผลการดำเนินงาน โครงการบริการวิชาการ ฉบับที่ 3 ประจำเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2561

 

ผลการดำเนินงาน โครงการบริการวิชาการ ฉบับที่ 2 ประจำเดือน ม.ค. - มี.ค. 2561

 

 

ผลการดำเนินงาน โครงการบริการวิชาการ ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2560

 

 

#

 

 

#

 

 

#

 

 

 

Go to top

 

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ >> คลิก / มูลนิธิโครงการหลวง >> คลิก

 

 

รายงานผลการดำเนินการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง พ.ศ. 2560 - 2564

 

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ปี พ.ศ. 2564

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ปี พ.ศ. 2558

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ปี พ.ศ. 2557

 

 

#

 

 

#

 

 

 

Go to top

 

 

 

สารสนเทศสถาบันฯ : อื่นๆ >> คลิก

 

 

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน กับการพัฒนางานบริการใต้ร่มพระบารมี

 

เอกสารประกอบการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงาน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้านสังคมด้วยการเรียนรู้ชุมชน

 

 

#

 

 

#

 

 

#

 

 

#

 

 

 

Go to top

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา