โลโก้เว็บไซต์ 2560-01-24: เอกสารประกอบการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานฯ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

2560-01-24: เอกสารประกอบการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานฯ
เอกสารประกอบการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงาน "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหมาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้านสังคมด้วยการเรียนรู้ชุมชน" ระว่างวันที่ 24-25 มราคม พ.ศ. 2560 ณ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)


โดย งานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

จำนวน 199 หน้า 

ปีพิมพ์ 2560

---

Download File: เอกสารประกอบการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานฯ [pdf]