โลโก้เว็บไซต์ 2017-02-10 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 วันที่ : 2017-02-10

2560-01-24: เอกสารประกอบการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานฯ
ศุกร์ 10 กุมภาพันธ์ 2560 / คลังความรู้

เอกสารประกอบการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงาน "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหมาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้านสังคมด้วยการเรียนรู้ชุมชน" ระว่างวันที่ 24-25 มราคม พ.ศ. 2560 ณ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)โดย งานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจำนวน 199 หน้า ปีพิมพ์ 2560---Download File:  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา