โลโก้เว็บไซต์ จิตอาสา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 Tags : จิตอาสา

มทร.ล้านนา ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศุกร์ 12 กรกฎาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายสิงหล วิชายะ และนายคเชนทร์ เครือสาร บุคลากรสังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เป็นตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังมุ่งฟื้นฟูความอุดมสมบ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมสนับสนุน กิจกรรมปลูกจิตสำนึกรักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ กองบิน 41 เชียงใหม่
อังคาร 28 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

  วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 บุคลากรกลุ่มงานผลิตสื่อและจัดการองค์ความรู้ สังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้แก่ นายพิษณุ พรมพราย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา/หัวหน้ากลุ่มงาน และ นายจักรรินทร์ ชื่นสมบัติ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ร่วมปฏิบัติงานสนับสนุนงานบันทึกภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว กิจกรรมปลูกจิตสำนึกรักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมเป็นวิท... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรจิตอาสา หลักสูตรจิตอาสาราชทัณฑ์ ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
อังคาร 18 กรกฎาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

  วันที่ 17-18 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรจิตอาสา หลักสูตรจิตอาสาราชทัณฑ์  โดยมี นางอาจารี  ศรีสุนาครัว ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และผู้ต้องขังหญิงที่เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน  เข้าร่วมกิจกรรม  ณ หอประชุมอาคารชุมชนบำบัด ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   ข้อมูล... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมเป็นวิทยากร การฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน (ภาค 3) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2566
ศุกร์ 23 มิถุนายน 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" (ภาค 3) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2566 ในวันที่ 13, 15 และ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 บรรยายให้ความรู้ เรื่อง เทคนิคการไลฟ์สด และเทคนิคการใช้สื่อแต่ละเพลตฟอร์ม และบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทาง Social Media ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่... >> อ่านต่อ


สถช. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน พ.ศ. 2566
พุธ 5 เมษายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 67 พรรษา วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2566 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ตลอดจนบุคลากรของสถาบัน เกิดจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง และรู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทค... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรจิตอาสา การอบรมนักเรียนนายสิบตำรวจ ศฝร.ภ.5 ลำปาง
พุธ 8 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรจิตอาสา หลักสูตรจิตอาสา 904 บรรยายให้ความรู้ปลูกฝังจิตสำนึกรักชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพระราชทานโครงการจิตอาสา ให้กับนักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 701 นาย โดยมี พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์  ผู้บังคับ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรทรงคุณวุฒิในการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 : หลักสูตรพื้นฐาน (ภาค 3) รุ่นที่ 2/65
อังคาร 20 ธันวาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมทำหน้าที่เป็นวิทยากรทรงคุณวุฒิ บรรยายถ่ายทอดความรู้ ในกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" (ภาค 3) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2565 ให้กับผู้เข้ารับการฝึก ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือน ,ทหาร, ตำรวจ, และประชาชน จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้ารับการฝึก จำนวน 200 คน ระหว่างวันที่ 13-29 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นแกนนำของประชาชนจิตอาสา เป็นต้นแบบของเยาวชน ในการทำประโยชน์ให... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรจิตอาสา โครงการ ศูนย์ฝึกเข้มแข็ง สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2565
อังคาร 6 ธันวาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

  วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย นายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ ปลัดอำเภอจอมทอง ร.ต.ท.พิชญนันท์ อนันชัย รอง สว.(ป) กก.ตชด.33 ทำหน้าที่ร่วมเป็นวิทยากรจิตอาสา 904 บรรยายให้ความรู้ปลูกฝังจิตสำนึกรักชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพระราชทานโครงการจิตอาสา ให้ก... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรจิตอาสา กิจกรรมการปลูกจิดสำนึกรักชาติและเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ของกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 41
พฤหัสบดี 24 พฤศจิกายน 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

  วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว) ร่วมกับ นายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ ปลัดอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ร.ต.ท.พิชญนันท์ อนันชัย รอง สว.(ป) กก.ตชด.33 สังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส.ต.ท.ทักษิณ อินต๊ะพงค์ สังกัด กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ทำหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในกิจกรรมการปลูกจิตสำนึกรั... >> อ่านต่อ


สถช.ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการฯ มทร.ล้านนา พิษณุโลก และเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยจิตอาสาพิษณุโลกร่วมใจเทิดไท้พระพันปีหลวง
พุธ 10 สิงหาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วย บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการขับเคลื่อน ขยายผล พัฒนาแผนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้ดำเนินงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมหาวิทยาลัย ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการ โคก หนอง นา โมเดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 36


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา