โลโก้เว็บไซต์ จิตอาสา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 Tags : จิตอาสา

สถช. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน พ.ศ. 2566
พุธ 5 เมษายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 67 พรรษา วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2566 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ตลอดจนบุคลากรของสถาบัน เกิดจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง และรู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทค... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรจิตอาสา การอบรมนักเรียนนายสิบตำรวจ ศฝร.ภ.5 ลำปาง
พุธ 8 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรจิตอาสา หลักสูตรจิตอาสา 904 บรรยายให้ความรู้ปลูกฝังจิตสำนึกรักชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพระราชทานโครงการจิตอาสา ให้กับนักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 701 นาย โดยมี พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์  ผู้บังคับ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรทรงคุณวุฒิในการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 : หลักสูตรพื้นฐาน (ภาค 3) รุ่นที่ 2/65
อังคาร 20 ธันวาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมทำหน้าที่เป็นวิทยากรทรงคุณวุฒิ บรรยายถ่ายทอดความรู้ ในกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" (ภาค 3) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2565 ให้กับผู้เข้ารับการฝึก ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือน ,ทหาร, ตำรวจ, และประชาชน จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้ารับการฝึก จำนวน 200 คน ระหว่างวันที่ 13-29 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นแกนนำของประชาชนจิตอาสา เป็นต้นแบบของเยาวชน ในการทำประโยชน์ให... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรจิตอาสา โครงการ ศูนย์ฝึกเข้มแข็ง สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2565
อังคาร 6 ธันวาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

  วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย นายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ ปลัดอำเภอจอมทอง ร.ต.ท.พิชญนันท์ อนันชัย รอง สว.(ป) กก.ตชด.33 ทำหน้าที่ร่วมเป็นวิทยากรจิตอาสา 904 บรรยายให้ความรู้ปลูกฝังจิตสำนึกรักชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพระราชทานโครงการจิตอาสา ให้ก... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรจิตอาสา กิจกรรมการปลูกจิดสำนึกรักชาติและเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ของกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 41
พฤหัสบดี 24 พฤศจิกายน 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

  วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว) ร่วมกับ นายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ ปลัดอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ร.ต.ท.พิชญนันท์ อนันชัย รอง สว.(ป) กก.ตชด.33 สังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส.ต.ท.ทักษิณ อินต๊ะพงค์ สังกัด กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ทำหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในกิจกรรมการปลูกจิตสำนึกรั... >> อ่านต่อ


สถช.ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการฯ มทร.ล้านนา พิษณุโลก และเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยจิตอาสาพิษณุโลกร่วมใจเทิดไท้พระพันปีหลวง
พุธ 10 สิงหาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วย บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการขับเคลื่อน ขยายผล พัฒนาแผนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้ดำเนินงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมหาวิทยาลัย ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการ โคก หนอง นา โมเดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพ... >> อ่านต่อ


กิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยใจ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ วัดขะจาว ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
อังคาร 9 สิงหาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

  วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดีด้วยใจ" เนื่องในโอกาส วันแม่แห่งชาติ และวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างชุมชมตำบลฟ้าฮ่าม และกองพลรบพิเศษที่ 5 เพื่อพัฒนา ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดขะจาว ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในวัดให้เกิด... >> อ่านต่อ


สถช.ร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระพรชัยมงคลและบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
จันทร์ 1 สิงหาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมกับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายใต้การนำของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา และในเวลา 10.00 น. ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรจิตอาสา โครงการฝึกอบรมกำลังพลตำรวจจิตอาสา กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
จันทร์ 25 กรกฎาคม 2565 / ข่าวบริการ

  วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับนายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ร.ต.ท.พิชญนันท์ อนันชัย รอง สว.(ป) กก.ตชด.33 ร.ต.ต.อลงกรณ์ วรรณโพธิ์ รอง สว.(ป) กก.ตชด.33 เป็นวิทยากรจิตอาสา ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการฝึกอบรมกำลังพลตำรวจจิตอาสา กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรจิตอาสา โครงการอบรมสร้างการรับรู้เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ณ ศูนย์ราชการอำเภอกัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

  วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ช่วงเข้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ นายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรจิตอาสา 904 บรรยายให้ความรู้ "หลักสูตรพื้นฐาน" กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในการอบรมสัมมนา โครงการอบรมสร้างการรับรู้เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" การสร้างความปรองดองสมานฉันท... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 32


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา