โลโก้เว็บไซต์ RMUTL ช่อง@Youtube | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 หมวดหมู่ข่าว : RMUTL ช่อง@Youtube
แนะนำวิดีทัศน์ : แนะนำสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (2565)
พฤหัสบดี 14 ธันวาคม 2566

สื่อวิดีทัศน์แนะนำสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  โดย กลุ่มงานผลิตสื่อและจัดการองค์ความรู้ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ปีผลิต 2565   >> อ่านต่อ


แนะนำวิดีทัศน์ : นำเสนอผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2565
พฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 2566

  สื่อวิดีทัศน์นำเสนอผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เพื่อใช้ประกอบการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 จากผู้ประเมินคุณภาพ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (กลุ่มที่ 3 สวท., สวส., สวพ., สถช.) ณ ห้องประชุมซอมพอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   >> อ่านต่อ


สถช. ร่วมสนับสนุนงานถ่ายทอดสด โครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
จันทร์ 9 ตุลาคม 2566

  วันที 7 ตุลาคม พ.ศ. 2566 บุคลากรกลุ่มงานผลิตสื่อและจัดการองค์ความรู้ สังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้แก่ นายพิษณุ พรมพราย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา หัวหน้ากลุ่มงาน พร้อมด้วย นายจักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ และ นายเจษฎา สุภาพรเหมินทร์ ร่วมสนับสนุนงานถ่ายทอดสด โครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีชั้นที่ 1(ภาคเช้า)  และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ความหมายของธรรมะสำหรับวัยรุ่นเจนใหม่" โดย คุ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 50


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา