โลโก้เว็บไซต์ 2021-03-03 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 วันที่ : 2021-03-03

สื่อวีดีทัศน์องค์ความรู้ เรื่อง การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบ NFT (Nutrient Film Technique)
พุธ 3 มีนาคม 2564 / RMUTL ช่อง@Youtube

  องค์ความรู้ เรื่อง การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบ NFT (Nutrient Film Technique)  โดย นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ในภาควิชาสหกิจศึกษา ร่วมกับสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ความยาว 5.27 นาที ปีที่จัดทำ 2564   เกี่ยวกับ สื่อวิดีทัศน์เผยแพร่องค์ความร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานความร่วมมือทางวิชาการมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 1/2564
พุธ 3 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 3 มีนาคม 2564 ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วย อาจารย์ วิสุทธิ์ บัวเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน นางสาวเสงี่ยม คืนดี และ นายวิษณุลักษณ์ คำยอง บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นตัวแทนคณะกรรมการประสานความร่วมมือทางวิชาการมูลนิธิโครงการหลวงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานความร่วมมือทางวิชาการมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 1/2564 เพื่อร่วมพิจารณาแผนความร่วมมือ และสนับสนุนทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงร่ว... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา