โลโก้เว็บไซต์ 2022-09-26 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 วันที่ : 2022-09-26

สถช. จัดการฝึกอบรม หลักสูตรการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเกษตรกรเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานกับเห็ดนางรมดำ
จันทร์ 26 กันยายน 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเกษตรกรเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน กับ เห็ดนางรมดำ ภายใต้โครงการนำหลักแนวปฏิบัติแบบโครงการหลวงสู่พื้นที่ขยายผลชุมชนบ้านขะจาว ระหว่างวันที่ 19 - 23 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ชุมชนบ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ให้กับประชาชนผู้สนใจในชุมชน จำนวน 20 คน มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะเกี่ยวกับการเพาะเห็ดและการแปรรูปเห็ดนางฟ้าภูฐาน กับ เห็ดนางรมดำ ให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหา... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา