โลโก้เว็บไซต์ ประชุมสร้างความเข้าใจในการกำกับติดตามตัวชี้วัดด้านการจัดการความรู้ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ประชุมสร้างความเข้าใจในการกำกับติดตามตัวชี้วัดด้านการจัดการความรู้

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2559 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 416 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้จัดประชุมสร้างความเข้าใจในการกำกับติดตามตัวชี้วัดด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีมุ่งสู่การพึ่งพาตนเอง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง 4 คณะและ 1 วิทยาลัยฯ ได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา ขาวเหลือง ที่ปรึกษาด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมให้คำแนะนำในการจัดทำตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์งานประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องคลังความรู้ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา