โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ภายใต้โครงการผลักดันผลงานทางวิชาการสู่การใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ภายใต้โครงการผลักดันผลงานทางวิชาการสู่การใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 มีนาคม 2562 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 3087 คน

(2) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดทำโครงการผลักดันการนำผลงานวิชาการสู่การใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้บุคลากร และนักศึกษา ดำเนินกิจกรรมด้านบริการวิชาการโดยการนำองค์ความรู้จากผลงานวิชาการไปใช้ประโยชน์ ในการเพิ่มศักยภาพในการดำรงชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหา หรือพัฒนาให้กับชุมชน สถานประกอบการ และงานสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายหรือ  กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่จัดการศึกษาทั้ง 6 จังหวัดภาคเหนือ


สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญชวนบุคลากร ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อสนับสนุนงบประมาณการทำกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน 25 ทุน ภายใต้โครงการผลักดันการนำผลงานทางวิชาการ สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

1. หนังสือเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการ
[[ ไฟล์ที่นี่ ]]


2. รายละเอียดการรับข้อเสนอโครงการ
[[ ไฟล์ที่นี่ ]]


3. แบบฟอร์ม ข้อเสนอโครงการ
[[ ไฟล์ที่นี่ ]]

 

4. ตัวอย่างร่างหลักสูตรที่ต้องเสนอขออนุมัติก่อนการฝึกอบรม
[[ ไฟล์ที่นี่ ]]


5. ตัวอย่างเนื้อหาหนังสือองค์ความรู้
 https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs/pre_book.php?b=3

คลิกดูตัวอย่างหนังสือ

 

6. คู่มือการเตรียมบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการรับใช้สังคม
 https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/jses/pre_book.php?id_book=3

คู่มือวารสารวิชาการรับใช้สังคม

 

บุคลากรท่านใดสนใจ สามารถส่งข้อเสนอโครงการผ่านหน่วยงานของท่าน และนำส่งมายังสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ภายในวันที่ 5 เมษายน 2562 
สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
ว่าที่ร้อยตรีรัชต์พงษ์  หอชัยรัตน์ เบอร์โทร 089-9558658

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา