โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ภายใต้โครงการผลักดันผลงานทางวิชาการสู่การใช้ประโยชน์ ประจำปี 2563 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ภายใต้โครงการผลักดันผลงานทางวิชาการสู่การใช้ประโยชน์ ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 พฤศจิกายน 2562 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 4362 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

ด้วยสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดทำโครงการผลักดันการนำผลงานวิชาการสู่การใช้ประโยชน์ ประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้บุคลากร และนักศึกษา ดำเนินกิจกรรมด้านบริการวิชาการโดยการนำองค์ความรู้จากผลงานวิชาการไปใช้ประโยชน์ ในการเพิ่มศักยภาพในการดำรงชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหา หรือพัฒนาให้กับชุมชน สถานประกอบการ และงานสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายหรือ  กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่จัดการศึกษาทั้ง 6 จังหวัดภาคเหนือ


สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญชวนบุคลากร ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อสนับสนุนงบประมาณการทำกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน 20 ทุน ภายใต้โครงการผลักดันการนำผลงานทางวิชาการ สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

1. หนังสือเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการ 
[[ ไฟล์ที่นี่ ]]


2. รายละเอียดการรับข้อเสนอโครงการ
[[ ไฟล์ที่นี่ ]]


3. แบบฟอร์ม ข้อเสนอโครงการ
[[ ไฟล์ที่นี่ ]]

 

4. ตัวอย่างร่างหลักสูตรที่ต้องเสนอขออนุมัติก่อนการฝึกอบรม
[[ ไฟล์ที่นี่ ]]


5. ตัวอย่างเนื้อหาหนังสือองค์ความรู้
[[ https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs/store.php ]]

ตัวอย่างเนื้อหาหนังสือองค์ความรู้

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา