โลโก้เว็บไซต์ สถช. เป็นตัวแทน มทร.ล้านนาเข้าร่วมการประชุมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นและร่วมจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2562 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช. เป็นตัวแทน มทร.ล้านนาเข้าร่วมการประชุมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นและร่วมจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 พฤศจิกายน 2562 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1222 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ตลอดจนตัวแทนทีมนักศึกษา และตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วเน่าบ้านหนองอ้อ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเข้าร่วมการประชุมและจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ "ถั่วเน่าเมอะ" กลุ่มแปรรูปถั่วเน่าบ้านหนองอ้อ ซึ่งได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นรางวัล The Best กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2562 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา และพิธีส่งมอบกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้ "โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น" จัดโดยธนาคารออมสิน ร่วมกับสถาบันุดมศึกษา 56 แห่ง ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาถ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและยกระดับขีดความสามารถในการประกอบการของกลุ่มองค์กรชุมชนที่รวมตัวกันสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มีมูลค่าเพิ่ม สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ การมีวินัยทางการเงิน รวมทั้งศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นทั้น

ข่าว รัตนาภรณ์ สารภี
ภาพ วรรธพงศ์ เทียนนิมิตร


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา