โลโก้เว็บไซต์ สถช.ร่วมกับ วทส.จัดนิทรรศการนำเสนอนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ในการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ในมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช.ร่วมกับ วทส.จัดนิทรรศการนำเสนอนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ในการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ในมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 พฤศจิกายน 2562 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 840 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลนีสู่ชุมชน ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เป็นตัวแทนมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยในการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ในมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือ โดยได้คัดเลือกผลงานของ รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ และ อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร เรื่อง "นวัตกรรมเครื่องวัดและควบคุมฝุ่นละอองในอากาศ"  ในการจัดแสดง ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ท้ั้งนี้ในการแสดงผลงาน ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ และ มหาวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มอบของที่ระลึก แก่พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง

การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยในกลุ่มภาคเหนือ จัดขึ้นโดยคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและวัตกรรรม วุฒุสภา มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางการพัฒนาแผนและหลักสูตรการเรียนการสอนในระยะ 5 ปี การดำเนินงานตามพันธกิจของแต่ละมหาวิทยาลัย การสร้างระบบธรรมาภิบาลที่ดี แนวทางการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างประเทศ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศ สำหรับนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

และเพื่อให้การศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านการอุดมศึกษาของประเทศในภาพรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและวัตกรรรม วุฒุสภา จึงมีการเดินทางไปสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่บงกับข้อมูลเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยแต่ละภูมิภาค และกรุงเทพฯ รวมจำนวน 6 แห่ง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562 โดยเชิญผู้แทนมหาวิทยาลัยได้แก่ อธิการบดี และรองอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย และประธานสภาคณาจารย์ เข้าร่วมสัมมนาให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นพร้อมกับเชิญผู้แทนภาคเอกชนจากสภาหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด เข้าร่วมฟังสำหรับเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำข้อเสนอการผลิตและพัฒนาบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังนี้

  • กลุ่มภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (16 ตุลาคม 2562)
  • กลุ่มภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (20 พฤศจิกายน 2562) จำนวน 25 แห่ง
  • กลุ่มภาคตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี (22 พฤศจิกายน 2562) จำนวน 7 แห่ง
  • กลุ่มภาคกลาง ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม (29 พฤศจิกายน 2562๗ จำนวน 33 แห่ง
  • กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (20 ธันวาคม 2562) จำนวน 28 แห่ง
  • กรุงเทพฯ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 48 แห่ง

ข่าว รัตนาภรณ์ สารภี
ภาพ นริศ กำแพงแก้ว, อารีรัตน์ พิมพ์นวน, วราภรณ์ ต้นใส


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา