โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาของท้องถิ่น | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาของท้องถิ่น

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 พฤศจิกายน 2562 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 994 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และบุคลากรของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กับ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกลุ่มเซ็นทรัล ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้มีที่มาจากหน่วยงาน ทั้ง 4 ฝ่าย ตระหนักถึงความสำคัญในการประสานความร่วมมือทางวิชาการด้านต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้มีการลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยการสนับสนุนการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ มีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และ เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนด้วยพหุวิทยาการ ระบบการส่งเสริม และ รักษาสุขภาพ ตลอดจนด้านการอาชีพในโรงเรียน และแก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งการเพิ่มทักษะด้านวิชาการด้วยการมีส่วนร่วมในการให้บริการของบุคลากรและนักศึกษาในแต่ละสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง และ พัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนในพื้นที่ ให้สอดคล้องกับปัญหาสุขอนามัย และ ความต้องการด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นให้ประชากรมีสุขภาวะทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ก่อประโยชน์สูงสุดต่อประชากรในท้องถิ่น

ทั้งนี้เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาผู้ร่วมโครงการในจังหวัดเชียงใหม่ จะร่วมมือกันจัดให้มีโครงการ หรือ กิจกรรมของนักศึกษา และคณาจารย์ ดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการศึกษาและพัฒนาแนวทางถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาของท้องถิ่น การพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ งานอาชีพ สิ่งแวดล้อม ระบบสุขภาพของประชาชน งานด้านศิลปวัฒนธรรมและสันติภาพ เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลไปสู่พื้นที่คล้ายคลึงกันต่อไป 

ข่าว/ภาพ รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา