โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ 10 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา ร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ 10

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 พฤศจิกายน 2562 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2110 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี รศ.สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ตั้งระเบียบ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานเปิดงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมกับ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมสนองพระราชดำริเกี่ยวกับผักเชียงดา บุก และมะเกี๋ยง ในนิทรรศการใต้ร่มราชมงคลร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีก 8 แห่ง นอกจากนั้นยังมี นิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมสนองพระราชดำริ กว่าอีก 200 หน่วยงาน อาทิ นิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นกว่า 120 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริมากกว่า 118 หน่วยงาน รวมถึงการแสดงศิลปะพื้นบ้านจากศิลปินมากมาย และพิพิธภัณฑ์ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ 

งานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ "โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านได้ประโยชน์" โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 5 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและเพื่อให้เยาวชน ประชาชน นักวิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้กำหนดนโยบาย ได้เห็นความหลากหลายแห่งศักยภาพของทรัพยากรไทย ได้เข้ามาเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต อันเป็นผลประโยชน์แท้แก่มหาชนชาวไทย ทั้งทางด้านกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์

ข่าว/ภาพ จักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ, พิษณุ พรมพราย
เรียงเรียง รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา