โลโก้เว็บไซต์ KBS No.17 มะเกี๋ยง ผลไม้มากประโยชน์ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

KBS No.17 มะเกี๋ยง ผลไม้มากประโยชน์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 พฤษภาคม 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2530 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มะเกี๋ยง ผลไม้มากประโยชน์
โดย อรุณ โสตถิกุล, สุทพ ทองมา, สุภาวดี แช่ม, ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถกา

เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2562.
จำนวน 39 หน้า

 

ISBN 978-974-625-866-1
ISBN 978-974-625-868-5 (e-Book)

 

เกี่ยวกับหนังสือ ::
หนังสือองค์ความรู้ "มะเกี๋ยง ผลไม้มากประโยชน์" จัดทำขึ้นภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (อพ.สธ-มทร.ล้านนา) ซึ่งสรุปองค์ความรู้จากการดำเนินการอนุรักษ์ รวบรวมพันธุกรรมมะเกี๋ยง ตลอดจนข้อมูลจากการศึกษาเพื่อหาวิธีปรับปรุงพันธุ์ ขยายพันธ์ และการนำพืชมะเกี๋ยงแต่ละสายพันธุ์มาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมด้านต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าในทางเศรษฐกิจ ของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบด้วยองค์ความรู้เกี่ยวกับลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะเกี๋ยง การใช้ประโยชน์จากมะเกี๋ยงในด้านผลิตภัณฑ์อาหาร และการแปรรูปมะเกี๋ยง

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

 

คลังหนังสือความรู้ | คลิก

คลังหนังสือความรู้ ookbee | คลิก

Flipbook | คลิก

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา