โลโก้เว็บไซต์ สถช.ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ภายใต้โครงการผลักดันการนำผลงานทางวิชาการสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการหลวง ประจำปี ๒๕๖๓  | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช.ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ภายใต้โครงการผลักดันการนำผลงานทางวิชาการสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการหลวง ประจำปี ๒๕๖๓ 

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 เมษายน 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 3068 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ภายใต้โครงการผลักดันการนำผลงานทางวิชาการสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการหลวง ประจำปี ๒๕๖๓

 

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดทำโครงการผลักดันการนำผลงานทางวิชาการสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่สถานี/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง โครงการหลวงขยายผล และโครงการตามพระราชดำริ อำเภออมก๋อย และอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อมุ่งหวังให้บุคลากรและนักศึกษาดำเนินกิจกรรมด้านบริการวิชาการโดยการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มศักยภาพ เยาวชน ชุมชน เจ้าหน้าที่ ยกระดับคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหาในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย นั้น

จึงขอเชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรในสังกัดของท่านส่งข้อเสนอโครงการฯ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณในโครงการดังกล่าว ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ทั้งนี้ หากบุคลากรท่านใดมีความสนใจ สามารถส่งข้อเสนอโครงการในรูปแบบ ง.๙ ผ่านหน่วยงานของท่าน และนำส่งมายัง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

หรือสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ นายวัชระ กิตติวรเชษฐ์ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๘๑๘๗๑๐

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการผลักดัน-ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง

[pdf] บันทึกข้อความ อว0654.30/ว134 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 และ รายละเอียดการรับข้อเสนอโครงการ 

[docx] แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการผลักดันวิชาการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา