โลโก้เว็บไซต์ สถช.จัดการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช.จัดการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 กรกฎาคม 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2645 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 24-26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (กลุ่มงานโครงการพิเศษ ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง) ได้จัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง "งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก" ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านการจัดการ ทักษะช่างและเทคโนโลยีเพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่โครงการหลวง ให้กับเกษตรกรผู้เข้าฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก อาทิ ซ่อมเครื่องตัดหญ้า ซ่อมเครื่องพ่นยา ซ่อมเครื่องเลื่อยไม้ ซ่อมรถจักรยานยนต์ และซ่อมเครื่องสำรองไฟ(ปั่นไฟ) เป็นต้น ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศรีธร อุปคำ อาจารย์ทวีศักดิ์ มหาวรรณ และ อาจารย์เมธัส  ภัททิยธนี อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทำหน้าที่เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมให้ความรู้ และดูแลการฝึกปฏิบัติตลอดโครงการ 

 

ภาพ/ข่าว วรพรต แซ่เฒ่า
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา