โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือ กรอบและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือ กรอบและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 กรกฎาคม 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 582 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ดร.สุรพล  ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ ผศ.นทีชัย ผัสดี รองผู้อำนวยการ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือ กรอบและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกีรยติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวถึง "กรอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย" ปาฐกถาพิเศษ "อุดมศึกษาพลังเปลี่ยนประเทศไทยและแก้ไขความยากจนอย่างยั่งยืนถาวร" โดย ศ.นพ. ประเวศ วะสี "แนวทางการบริหารโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย" โดย ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ รศ.ดร. ขนิษฐา นันทบุตร กรรมการบริหารโครงการ

 

ซึ่งได้ส่งคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นตัวแทนเข้าร่วมจัดนิทรรศการรูปธรรมการบูรณการการแก้ปัญหาความยากจนระดับตำบล โดยนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม บ้านหินโค้ว ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก นำโดย ผศ.ดร.ยุธนา ศรีอุดม หัวหน้าโครงการ และผู้ใหญ่วาริน ผู้ใหญ่บ้านหินโคว้ ณ ห้องประชุม Miracle Grand AB ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

 

เรียบเรียงข่าว : นางสาวหนึ่งฤทัย  แสงใส

ภาพ  : ผศ.นทีชัย ผัสดี/ผศ.ดร.ยุธนา ศรีอุดมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา