โลโก้เว็บไซต์ คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา จัดกิจกรรม กินปลากลมมอญ นอนโฮมสเตย์ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา จัดกิจกรรม กินปลากลมมอญ นอนโฮมสเตย์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 กรกฎาคม 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 595 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 7-12 กรกฎาคม 2563 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ร่วมกับหลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่น่าน ดำเนินโครงการ "กินปลากลมมอญ นอนโฮมสเตย์" ประกอบด้วย กิจกรรมการเพาะขยายพันธุ์ปลากลมมอญ และกิจกรรมการเก็บข้อมูลการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ ณ ชุมชนตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สามารถแยกการดำเนินกิจกรรมได้ดังนี้

กิจกรรมการเพาะขยายพันธุ์ปลากลมมอญ โดยมี ผศ.อมรชัย ล้อทองคำ และอาจารย์อริยะ แสนทวีสุข และ นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่น่าน ได้ทำการขยายพันธุ์ปลากลมมอญซึ่งเป็นปลาท้องถิ่นในชุมชนตำบลเมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จากพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ประมาณ 80 ตัว จนได้ลูกปลากลมมอญประมาณ 3-4 แสนตัว และคณะทำงานได้มอบลูกพันธุ์ปลากลมมอญให้กับผู้นำชุมชน ฝ่ายความมั่งคง และชุมชนเพื่อนำไปปล่อยลงสู่ลำน้ำต่างๆ ในพื้นที่เมืองคอง พร้อมกันนี้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันปล่อยปลากลมมอญลงสู่ลำน้ำคอง เพื่อสร้างสมดุลย์ระบบนิเวศของลำน้ำคองอีกครั้งหนึ่ง

กิจกรรมการเก็บข้อมูลการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ โดยมี ดร.เนาวรัตน์ พรหมอุปถัมภ์ และ นักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ ลงเก็บข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและโฮมสเตย์

ขอขอบคุณ ครูต๊อก สมบัติ คำนิล ครู กศน.ตำบลเมืองคอง ที่ดูแลคณะอาจารย์และนักศึกษาตลอดทริปการทำงานนี้เป็นอย่างดี

ที่มา: ข่าว / ภาพ Phairot Vorapojpornchaiออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา