โลโก้เว็บไซต์ KBS No.22 เทคโนโลยีการเปลี่ยนของเสียอินทรีย์เป็นก๊าซชีวภาพ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

KBS No.22 เทคโนโลยีการเปลี่ยนของเสียอินทรีย์เป็นก๊าซชีวภาพ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 สิงหาคม 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1237 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เทคโนโลยีการเปลี่ยนของเสียอินทรีย์เป็นก๊าซชีวภาพ
โดย กลิ่นประทุม ปัญญาปิง
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2563.
ISBN 978-974-625-902-6
ISBN 978-974-625-903-3 (e-Book)

เกี่ยวกับหนังสือ:
หนังสือเรื่อง "เทคโนโลยีการเปลี่ยนของเสียอินทรีย์เป็นก๊าซชีวภาพ" กล่าวถึงเทคโนโลยีที่ช่วยเปลี่ยนของเสียอินทรีย์ ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในรูปของพลังงานสะอาด คือ ก๊าซชีวภาพ ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ ความเป็นมาและความสำคัญในการใช้เทคโนโลยี พื้นฐานเทคโนโลยีการเปลี่ยนของเสียอินทรีย์เป็นก๊าซชีวภาพ ทฤษฎีเบื้องต้นของการเกิดก๊าซชีวภาพ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ วิธีการเตรียมระบบและการเดินระบบหมักย่อย และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงของเสียอินทรีย์ เพื่อใช้เป็นทางเลือกหนึ่งในการช่วยลดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมและเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่ประชากร ทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน และพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ทำให้เกิดรายได้ต่อไป

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

คลังหนังสือความรู้ | คลิก

คลังหนังสือความรู้ ookbee | คลิก

Flipbook | คลิก

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา