โลโก้เว็บไซต์ KBS No.18 การจัดการความรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำในการผลิตข้าวเพื่อรับมือกับภัยแล้ง | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

KBS No.18 การจัดการความรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำในการผลิตข้าวเพื่อรับมือกับภัยแล้ง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 พฤษภาคม 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2049 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การจัดการความรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำในการผลิตข้าวเพื่อรับมือกับภัยแล้ง
โดย บัญรัตน์ โจลานันท์, เกศสุดา สิทธิสันติกุล, ปรารถนา ยศสุข
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2563.
จำนวน 39 หน้า

 

ISBN 978-974-625-881-4
ISBN 978-974-625-822-1 (e-Book)

 

เกี่ยวกับหนังสือ ::
หนังสือองค์ความรู้ “การจัดการความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำในการผลิตข้าวเพื่อรับมือกับภัยแล้ง” เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการความรู้สู่การนำไปปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยอธิบายกระบวนการจัดการความรู้และแนวทางการนำส่งองค์ความรู้อย่างง่ายและเป็นขั้นตอน เนื้อหาในหนังสือองค์ความรู้ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายงานกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำในการผลิตข้าวเพื่อรับมือกับภัยแล้ง กรณีศึกษาเทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2557

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

คลังหนังสือความรู้ | คลิก

คลังหนังสือความรู้ ookbee | คลิก

Flipbook | คลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา