โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (KBO) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (KBO) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 มกราคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 351 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 ว่าที่ ร.ต.รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมประชุมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (KBO) ครั้งที่ 1/2564 ในการประชุมครั้งนี้มี นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะกรรมการจากส่วนราชการ ภาคการการศึกษา การเงินธนาคาร เครือข่ายผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งการพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัดเชียงใหม่ โดยการเชื่อมต่อ และบูรณาการการพัฒนากับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อเป็นศูนย์รวมของแหล่งความรู้เกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการผลิต การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ทำให้ชุมชนมีรายได้ยั่งยืน 

ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการสรุปการดำเนินงานในปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งมีกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งสิ้น 20 กลุ่ม/ผลิตภัณฑ์ และในปี 2564 มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 25 ผลิตภัณฑ์ จำแนกเป็น ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 12 ผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหาร จำนวน 8 ผลิตภัณฑ์ ประเภทของใช้ของตกแต่งของที่ระลึก จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์  ประเภทสมุนไพรไม่ใช่อาหาร จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ประเภทเครื่องดื่ม 1ผลิตภัณฑ์

โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดดำเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัด ปี 2564 จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ 
1. การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด 
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด
3. การประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ โดยกรมการพัฒนาชุมชน

ข่าว: รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์
ภาพ: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่, รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา