โลโก้เว็บไซต์ สถช. ร่วมบันทึกภาพและถ่ายทอดสดโครงการเสวนาธรรมออนไลน์ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วิสาขบูชา) ประจำปี 2564 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช. ร่วมบันทึกภาพและถ่ายทอดสดโครงการเสวนาธรรมออนไลน์ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วิสาขบูชา) ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 พฤษภาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 171 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมบันทึกภาพและถ่ายทอดสด กิจกรรมโครงการเสวนาธรรมออนไลน์เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วิสาขบูชา) ประจำปี 2564 เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams ระยะเวลา 1 ชั่วโมง (10.00 - 11.00 น.) จัดโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาให้กับบุคลากรฯ ให้บุคลากร ได้รับฟังแนวทางการปฏิบัติตนโดยอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งยังไม่สามารถไปทำบุญที่วัดได้ รวมถึงร่วมกันทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และสืบสานไว้ซึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในช่วงสถานการณ์โควิด-19

โครงการเสวนาธรรมออนไลน์ฯ ได้กราบนิมนต์ ท่านพระครูบัณฑิตธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดลัฎฐิวัน (พระนอนขอนตาล) เจ้าคณะตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ให้การบรรยาย เสวนา และให้แนวทางการปฏิบัติตนโดยอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งยังไม่สามารถไปทำบุญที่วัดได้  อาทิ การปฏิบัติตนในวิถีชีวิตที่อยู่ในช่วงโควิด-19 การทำบุญในลักษณะต่างๆ รวมถึง เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการดำเนินชีวิต ในช่วงวิกฤติการณ์ Covid-19 โดยมี นายธนากร นาเมืองรักษ์ นักวิชาการศึกษา สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ผู้ให้ข้อมูล จักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา