โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลงพื้นที่จัดการอบรมเรื่อง การขยายพันธุ์และใช้ประโยชน์จากห้อม ณ บ้านขอนม่วง ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา ลงพื้นที่จัดการอบรมเรื่อง การขยายพันธุ์และใช้ประโยชน์จากห้อม ณ บ้านขอนม่วง ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 กรกฎาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 104 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

25 – 27 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรสิ่งทอและเครื่องประดับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงพื้นที่จัดการอบรมเรื่อง “การให้ความรู้การขยายพันธุ์และการใช้ประโยชน์จากห้อม” ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำห้อม ตั้งแต่กระบวนการปลูกห้อม การเก็บเกี่ยว การหมักและการย้อมห้อม ให้กับชนเผ่าลาหู่ซี ณ บ้านขอนม่วง ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการขยายพันธุ์และใช้ประโยชน์จากต้นห้อมของชนเผ่าลาหู่ซี บ้านขอนม่วง ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 2 เพื่อสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตยราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

การจัดการโครงการขยายพันธุ์ฯ นี้ เริ่มดำเนินปลูกต้นห้อมแปลงแรกในปี 2563 และในปัจจุบันสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต ขยายผลนำสู่การปลูกแปลงที่ 2 ในปี 2564 นอกจากนั้นแล้วยังมีชาวบ้านในชุมชนนำองค์ความรู้ไปเพาะปลูก และนำผลผลิตที่ได้ขายให้กับโครงการ อันเป็นการสร้างรายได้สู่ครอบครัวอีกทางหนึ่ง 

 

ภาพ ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย, เชียงใหม่นิวส์
ข่าว ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย
เรียบเรียบ รัตนาภรณ์ สารภี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา