โลโก้เว็บไซต์ [[บทความแนวปฏิบัติที่ดี 2564]] ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน - แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการสื่อองค์ความรู้ดิจิทัลของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

[[บทความแนวปฏิบัติที่ดี 2564]] ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน - แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการสื่อองค์ความรู้ดิจิทัลของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 สิงหาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 801 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ชื่อผลงาน “แนวปฏิบัติที่ดี” แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการสื่อองค์ความรู้ดิจิทัลของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยงาน  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

ชื่อ-สกุล ผู้นำผลงาน  นางสาวรัตนาภรณ์ สารภี, ว่าที่ร.ต.รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์, นางสาวทิน อ่อนนวล, นายพิษณุ พรมพราย

ประเภทผลงาน ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน

 

บทสรุป

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จัดเผยแพร่สื่อองค์ความรู้ มทร.ล้านนา ทางออนไลน์ในรูปแบบของสื่อดิจิทัลทดแทนรูปเล่ม เป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการถึงผู้ใช้ในสามารถเข้าถึงได้หลายช่องทางผ่านเครือข่าย โดยดำเนินงานตามขั้นตอนกระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน ดังนี้คือ 1. บ่งชี้ความรู้ ได้แก่ ความรู้เรื่อง e-book เทคโนโลยีการจัดเก็บไฟล์และแหล่งให้บริการฝากไฟล์ออนไลน์ พฤติกรรมการอ่านและช่องทางการเข้าถึงแหล่งข้อมูล 2. สร้างและแสวงหาความรู้ ผ่านการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติงานในสถาบันฯ แล้วนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์กับงาน 3. จัดความรู้ให้เป็นระบบ 4. ประมวลและกลั่นกรองความรู้ สรุปผลการดำเนินงานเป็นคู่มือการจัดปฏิบัติงาน 5. เข้าถึงความรู้ โดยจัดเก็บไฟล์คู่มือฯ เผยแพร่ที่เว็บไซต์ของสถาบันฯ (สถช.) 6. แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการเผยแพร่บทความออนไลน์บนเว็บไซต์และระบบพี่เลี้ยงสอนงาน 7. การเรียนรู้ สามารถใช้ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานงานได้อย่างราบรื่น และไม่จำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม 
 

 [[บทความแนวปฏิบัติที่ดี 2564]] ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน - แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการสื่อองค์ความรู้ดิจิทัลของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา