โลโก้เว็บไซต์ มะเขือเทศ: มะเขือเทศพื้นเมืองพันธุ์คัดเลือกใหม่ พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มะเขือเทศ: มะเขือเทศพื้นเมืองพันธุ์คัดเลือกใหม่ พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 สิงหาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1684 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

มะเขือเทศ: มะเขือเทศพื้นเมืองพันธุ์คัดเลือกใหม่ พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2553.
จำนวน 11 หน้า.

 

เกี่ยวกับหนังสือ

มะเขือเทศพื้นเมืองพันธุ์คัดเลือกใหม่ พัฒนาปรับปรุงพันธุ์จากมะเขือเทศพื้นเมืองสองสายพันธุ์ ให้มีคุณสมบัติปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี และมีความทนทานต่อศัตรูพืช เริ่มจากการคัดเลือกพันธุ์พืชให้มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายนอกเหมาะสมกับฤดูกาลเจริญเติบโตดีทนทานต่อศัตรูพืช ทั้งนี้ได้ต้นพันธุ์ ที่มีลักษณะแตกต่างกันสองพันธุ์ คือ พันธุ์หนึ่งมีใบมากและมีขนาดใบใหญ่ เหมาะที่จะปลูกในฤดูร้อน และอีกพันธุ์หนึ่งมีจำนวนใบน้อย ขนาดใบเล็กเหมาะที่จะปลูกในฤดูฝน แต่ทั้งสองพันธุ์สามารถปลูกและเจริญเติบโตได้ทุกฤดูและมีผลผลิตค่อนข้างสูง

 

สารบัญ

 • คำสำคัญ
 • ลักษณะทั่วไปของพืช
 • ลักษณะการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ
 • สภาพภูมิอากาศและฤดูปลูกที่เหมาะสม
 • พื้นที่ปลูก
 • ประวัติการพัฒนาพัฒนา
 • วัตถุประสงค์
 • วิธีการ
 • วิธีการพัฒนาพันธุ์
 • ผลที่ได้รับจากการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศพื้นเมือง
 • การปลูกปฏิบัติดูแลรักษา
 • การปลูกแปลง
 • การป้องกันกำจัดศัตรูมะเขือเทศ
 • การตลาดและการจำหน่าย
 • แนวทางการพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศต่อไป
 • ผังการปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษามะเขือเทศพันธุ์พื้นเมือง
   

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

คลังหนังสือความรู้ | คลิก

Flipbook | คลิก

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา