โลโก้เว็บไซต์ บวบเหลี่ยม: บวบเหลี่ยมพันธุ์คัดเลือกใหม่ พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

บวบเหลี่ยม: บวบเหลี่ยมพันธุ์คัดเลือกใหม่ พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 สิงหาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1898 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

บวบเหลี่ยม: บวบเหลี่ยมพันธุ์คัดเลือกใหม่ พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2555.
จำนวน 15 หน้า.
ISBN 978-974-625-547-9

 

เกี่ยวกับหนังสือ

บวบเหลี่ยม เป็นพืชผัก มีรสอร่อย จะออกดอกติดผลได้ทุกฤดูใช้ประโยชน์ได้ทั้งส่วนใบ ดอก ผล เปลือกผล ขั้วผล เมล็ด เถา น้ำจากเถาและราก เป็นได้ทั้งอาหารและยาสมุนไพร เป็นที่นิยมจากประชาชนโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น
บวบเหลี่ยม พันธุ์หมายเลขที่ 13 พัฒนาปรับปรุงพันธุ์จากบวบเหลี่ยม 18 สายพันธุ์ มีผลผลิตน้ำหนักรวมมากที่สุด คือ 63.50 กิโลกรัมต่อ 10 ต้นต่อ 8 ตารางเมตร จึงได้ทำการคัดเลือกพันธุ์บวบเหลี่ยมเบอร์ 13 ไว้เป็นพันธุ์คัดใหม่

 

สารบัญ

 • ความสำคัญ
 • ข้อมูลทั่วไปของบวบเหลี่ยม
 • ประวัติและวิธีการพัฒนาพันธุ์บวบเหลี่ยม
 • ตารางแสดงผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตบวบเหลี่ยมฝักสดในฤดูฝนที่ปลูก ณ ศูนย์พัฒนาพันธู์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ  ปั 2554
 • สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
 • การเพาะเมล็ด
 • การเตรียมดิน
 • การปลูก
 • การทำค้าง
 • การปฏิบัติดูแลรักษา
 • การเก็บเกี่ยว
 • โรคและแมลง
 • ผังการปลูก
 • ภาคผนวก
 • เอกสารอ้างอิง

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

คลังหนังสือความรู้ | คลิก

Flipbook | คลิก

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา