โลโก้เว็บไซต์ มะเขือเทศพื้นเมือง เบอร์ ๓ : มะเขือเทศพื้นเมือง เบอร์ ๓ พันธุ์คัดเลือกใหม่ พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มะเขือเทศพื้นเมือง เบอร์ ๓ : มะเขือเทศพื้นเมือง เบอร์ ๓ พันธุ์คัดเลือกใหม่ พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 สิงหาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2137 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

มะเขือเทศพื้นเมือง เบอร์ ๓ : มะเขือเทศพื้นเมือง เบอร์ ๓ พันธุ์คัดเลือกใหม่ พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2556.
จำนวน 16 หน้า
ISBN 978-974-625-581-3

 

เกี่ยวกับหนังสือ

มะเขือเทศเป็นพืชล้มลุก มีการปลูกมานานเพาะเป็นอาหารประจำครัวเรือนใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารต่างๆมากมาย ปัจจุบันมะเขือเทศเป็นผักที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ นิยมปลูกโดยทั่วไปทั้งในเขตร้อนชื้นและเขตอบอุ่น 
มะเขือเทศพื้นเมือง เบอร์ 3 เกิดจากการกระจายตัวของพันธุกรรมซึ่งปรากฏลักษณะดีของพันธุ์ที่ได้จากการคัดเลือกในกลุ่มประชากรของมะเขือเทศพื้นเมืองเบอร์ 1 และ เบอร์ 2 เป็นลักษณะที่แตกต่างจากลักษณะเดิมจึงได้คัดเลือก และเก็บเมล็ดพันธุ์ปลูกต่อๆกันหลายรุ่น

 

สารบัญ

 • ความสำคัญ
 • ลักษณะทั่วไปของพืช
 • ลักษณะการเจริญเติบโตของมะเขือเทศพื้นเมือง เบอร์ 3
 • สภาพภูมิอากาศและฤดูปลูกที่เหมาะสม
 • พื้นที่ปลูก
 • ประวัติการพัฒนาพันธุ์
 • ลักษณะประจำพันธุ์มะเขือเทศ เบอร์ 3
 • ขั้นตอนการปลูก
 • การผลิตและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์
 • ผังการปลูก
 • ภาคผนวก

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

คลังหนังสือความรู้ | คลิก

Flipbook | คลิก

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา