โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลงพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรมนักศึกษาอาสาสร้างเรื่อง โชว์ของในพื้นที่ อวดดีให้คนดู ในพื้นที่ชุมชนตำบลเขื่อนผาก | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา ลงพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรมนักศึกษาอาสาสร้างเรื่อง โชว์ของในพื้นที่ อวดดีให้คนดู ในพื้นที่ชุมชนตำบลเขื่อนผาก

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 พฤศจิกายน 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 743 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยณะทำงาน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้นำรถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ (Hydro Pure) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงพื้นที่สาธิตการผลิตน้ำดื่ม Hydro Pure ที่ใช้เทคโนโลยีเมมเบรน (Membrane Process) ในการกรองน้ำเสียให้เป็นน้ำสะอาดสำหรับใช้ในการอุปโภคและบริโภค และร่วมกับคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการผลิตน้ำดื่มสะอาด ในพื้นที่ชุมชนตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณะบริหารอบต.เขื่อนผาก สมาชิกสภา อบต.เขื่อนผาก จำนวน 10 คน ผู้นำชุมชน จำนวน 10 คน เจ้าหน้าที่กองช่าง จำนวน 2 คน ในกิจกรรมนักศึกษาอาสาสร้างเรื่อง โชว์ของในพื้นที่ อวดดีให้คนดู เพื่อสนับสนุนการทำงานในโครงการนักศึกษาอาสาสมัคร ปีที่ 3 และเพื่อเป็นการบูรณาการด้านการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการ ในหัวข้อ 1) การผลิตน้ำดื่มสะอาดด้วยรถผลิตน้ำดื่มระบบ Hydro Pure วิทยากรโดยอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิศกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรม เมคคาทรอนิกส์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และ หัวข้อ 2) การสำรวจและการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางด้านกายภาพและเคมีเบื้องต้น วิทยากรโดยอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิศกรรมศาสตร์บัณฑิต การผลิตและนวัตกรรมอาหาร ภายใต้โครงการเสียงเยาวชน (Voice of youth) ซึ่งเป็นภาคีการทำงาน ระหว่าง องค์การอาสาสมัครอังกฤษ (VSO) วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิ WhyiWhy 

 

ข้อมูล/ภาพ กลุ่มงานส่งเสริมบริการวิชการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา