โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมประชุมสรุปผลการศึกษา (ปัจฉินนิเทศ) โครงการจ้างที่ปรึกษาฯ เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองแม่ข่า จ.เชียงใหม่ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา เข้าร่วมประชุมสรุปผลการศึกษา (ปัจฉินนิเทศ) โครงการจ้างที่ปรึกษาฯ เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองแม่ข่า จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 พฤศจิกายน 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 670 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา เข้าร่วมประชุมสรุปผลการศึกษา (ปัจฉินนิเทศ) โครงการจ้างที่ปรึกษา ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสีย และปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองแม่ข่า จ.เชียงใหม่

 

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 น.ส.หนึ่งฤทัย แสงใส หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมบริการวิชการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เข้าร่วมประชุมสรุปผลการศึกษา (ปัจฉินนิเทศ) โครงการจ้างที่ปรึกษา ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสีย และปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การดำเนินการของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเจนีวา ชั้น 2 โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการ รวมถึงพัฒนาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ประชาชนในโครงการ และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เจ้าหน้า ภาครัฐ องค์กรเอกชนและทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 

 

ข้อมูล กลุ่มงานบริหารและสนับสนุนงานบริการวิชาการ
ภาพ หนึ่งฤทัย แสงใส
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา