โลโก้เว็บไซต์ ประชุมผู้บริหารและบุคลากร | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ประชุมผู้บริหารและบุคลากร

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 ตุลาคม 2559 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 1309 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.ภาสวรรธน์   วัชรดำรงศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดประชุม โดยมีผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน คณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมคลังความรู้ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) หัวข้อในการประชุมได้แก่ 

๑. ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และแนวทางโครงการที่ขยายจากปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙

๒. แผนการดำเนินงานระดับสถาบัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๓. การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9 T REC 9 ที่จะจัดขึ้น วันที่ ๒๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา