โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมถ่ายทอดเทคนิคการปั้นดินเผาเซรามิค  | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

กิจกรรมถ่ายทอดเทคนิคการปั้นดินเผาเซรามิค

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 มีนาคม 2560 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 2410 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กิจกรรมถ่ายทอดเทคนิคการปั้นดินเผาเซรามิค วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ด้วยคณะกรรมการพัฒนาวัดป่าถ้ำแกลบ ในความอุปถัมภ์ของวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสถาบันตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์เชียงใหม่ ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรลูกแก้วอนุรักษ์ถิ่นไทย รุ่นที่  ๓/๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๑ มีนาคม – ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ณ วัดป่าถ้ำแกลบ ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ งานศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  จึงได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคการปั้นดินเผาเซรามิค ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีวิทยากร ๓ ท่านได้แก่ นายคเชนทร์  เครือสาร นายสิงหล วิชายะ ตำแหน่ง  นักวิชาการเครื่องปั้นดินเผา และนายสุรชัย  วงศ์รัตน์ ตำแหน่ง  ช่างปั้นแป้นหมุน ถ่ายทอดเทคนิคการปั้นให้แก่สามเณร จำนวน ๓๐ รูป หลังจากนั้นจึงนำผลผลิตที่ได้จากการฝึกอบรมมาทำการเผาที่ศูนย์ฯ และส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้กลับไปยังสามเณรต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา