โลโก้เว็บไซต์ สถช. ร่วมโครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนภายใต้แผนการพัฒนาเชิงบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม ณ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช. ร่วมโครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนภายใต้แผนการพัฒนาเชิงบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม ณ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 มกราคม 2561 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 162 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมโครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนภายใต้แผนการพัฒนาเชิงบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม ระหว่างวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2561 ภายใต้การนำของผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการกอง สภาคณาจารย์ ข้าราชการ สภาวิชาการ และคณะทีมงาน ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ในรูปแบบล้านนาสัญจร เพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัยแบบมีส่วนรวม โดยมีคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนทุกคน รวมถึงตัวแทนนักศึกษาและศิษย์เก่า เข้าร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงาน มองอดีต ปัจจุบันและก้าวสู่อนาคต โดยมุ่งเน้นการก้าวสู่เกษตรอุตสาหกรรม การดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมมือกันปรับปรุงในส่วนด้อย และร่วมกันส่งเสริมส่วนดี ในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้ขับเคลื่อนไปอย่างมั่นคง และก้าวหน้ายิ่งขึ้น พร้อมทั้ง ยกคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของบุคลากร ให้มีความสุข ประสบความสำเร็จ และสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป พร้อมกันนี้สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ดำเนินการบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวกิจกรรมดังกล่าวตลอดงาน

ในโอกาสนี้ บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นนำเสนอเกี่ยวกับสวัสดิภาพและสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับ "กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน" ในวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2561 และมอบหมายให้ตัวแทนนำเสนอให้ที่ประชุมรับทราบในวันและเวลาดังกล่าว (ในการนี้มีตัวแทนจาก 4 คณะและ 2 กลุ่ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, คณะวิศกรรมศาสตร์, คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์, นายกสโมสรนักศึกษาร่วมกับสภานักศึกษาและตัวแทนจากบุคลากรสายสนับสนุน)

 

ข่าว/ภาพ: รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา