โลโก้เว็บไซต์ สถช. ร่วมเป็นวิทยากรอบรมการเสริมสร้างสำนึกพลเมืองในการแก้ปัญหาชุมชนด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง และเทศบาลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช. ร่วมเป็นวิทยากรอบรมการเสริมสร้างสำนึกพลเมืองในการแก้ปัญหาชุมชนด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง และเทศบาลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 กุมภาพันธ์ 2561 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 457 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถช. ร่วมเป็นวิทยากรอบรมการเสริมสร้างสำนึกพลเมืองในการแก้ปัญหาชุมชนด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการเสริมสร้างสำนึกพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๐ ดำเนินการโดยศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดลำพูนอำเภอเมืองลำพูน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้ความรู้เรื่อง การเสริมสร้างสำนึกพลเมืองในการแก้ปัญหาชุมชนด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น แก่ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำองค์กรปกครองท้องที่ ผู้นำสตรี ผู้นำองค์กรภาคประชาสังคม ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน และวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา