โลโก้เว็บไซต์ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมถ่ายทอดสัญญาณภาพโทรทัศน์ และบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว  โครงการอบรมประชาชนประจำอำเภอดอยสะเก็ด (อ.ป.อ.) ของคณะสงฆ์อำเภอดอยสะเก็ด “สามัคคีธรรม นำสุข ยุค 4.0” โดย  พระมหาสมปอง ตาล ปุตฺโต    | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมถ่ายทอดสัญญาณภาพโทรทัศน์ และบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว โครงการอบรมประชาชนประจำอำเภอดอยสะเก็ด (อ.ป.อ.) ของคณะสงฆ์อำเภอดอยสะเก็ด “สามัคคีธรรม นำสุข ยุค 4.0” โดย พระมหาสมปอง ตาล ปุตฺโต

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 ตุลาคม 2561 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 726 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (สถช.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินงานให้บริการชุมชน ด้วยการถ่ายทอดสัญญาณภาพโทรทัศน์ และบันทึกภาพกิจกรรม ภายใต้กิจกรรม "โครงการอบรมประชาชนประจำอำเภอดอยสะเก็ด (อ.ป.อ.)" ของคณะสงฆ์อำเภอดอยสะเก็ด ร่วมกับ สภาวัฒนธรรม ข้าราชการ สถานศึกษา มหาวิทยาลัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านประชาชน อำเภอดอยสะเก็ด ในรูปแบบธรรมะวาไรตี้  หัวข้อ “สามัคคีธรรม นำสุข ยุค 4.0” โดย  พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ณ วัดรพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

     ทั้งนี้ กิจกรรมโครงการอบรมประชาชนประจำอำเภอดอยสะเก็ด (อ.ป.อ.) มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการประกอบกิจการของชุมชนร่วมกัน และเป็นสถานที่ดำเนินการให้การศึกษาอบรม แนะนำ สั่งสอนหัวข้อหลักธรรม ๘ หัวข้อ ประกอบด้วย ศีลธรรมและวัฒนธรรม สุขภาพอนามัย สัมมาชีพ สันติสุข ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณะสงเคราะห์ กตัญญูกตเวทิตาธรรม สามัคคีธรรม

ข่าว: จักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ 
ภาพ: วีรวิทย์ ณวรรณมา

    ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา