โลโก้เว็บไซต์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเป็นพลเมืองและการเมืองภาคพลเมืองผู้นำกลุ่มองค์กรอำเภอบ้านธิ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเป็นพลเมืองและการเมืองภาคพลเมืองผู้นำกลุ่มองค์กรอำเภอบ้านธิ


     วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเป็นพลเมืองและการเมืองภาคพลเมืองผู้นำกลุ่มองค์กรอำเภอบ้านธิ โดยดำเนินการจัดเก็บข้อมูล บันทึกภาพ พร้อมประมวลผลการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดลำพูน ในการพัฒนาเครือข่ายศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง เพื่อเป็นเวทีระดมความคิดเห็น เสวนา ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้แก่ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำภาคประชาชน และผู้นำชุมชน ณ ห้องประชุมบ้านธิ จังหวัดลำพูน