โลโก้เว็บไซต์ 2022-01-18 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 วันที่ : 2022-01-18

มทร.ล้านนา ประกาศเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
อังคาร 18 มกราคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

            วันที่ 18 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อแสดงความตั้งใจที่จะนำพาหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามที่ได้แสดงเจตจำนงไว้... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนบทเรียน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T
อังคาร 18 มกราคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกิจกรรมเสวนา เวทีถอดบทเรียนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ U2T เครือข่ายอุดมศึกษาระดับภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (Regional System Integator: RSI) ในหัวข้อ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เติมเต็มสิ่งที่ขาด พัฒนาต่อยอดสู่ความยั่งยืน" ระหว่างเวลา 11.00 - 12.00 น. โดยมี ว่าที่ ร.ต.รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ บุคลากรสังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายกา... >> อ่านต่อ


สถช. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสังกัดสถาบันฯ (สถช.) ที่ได้รับรางวัลราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ประเภท สายสนับสนุน
อังคาร 18 มกราคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร ข่าวรับรางวัล

  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ ร.ต.เกรียงไกร ศรีประเสริฐ บุคลากรสังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ประจำปี 2564 ประเภท สายสนับสนุน ด้านสร้างชื่อเสียง ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา เนื่องในวันคลายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครบรอบปีที่ 17 ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   ข้อมูล กลุ่มงานบริหารทั่วไป สถช. ภาพ รัชต์พงษ์ หอ... >> อ่านต่อ


สถช. ร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา ครบรอบปีที่ 17
อังคาร 18 มกราคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันฯ (สถช.) ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 17 รูป (บริเวณลานบัว) รวมถึง พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ พิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา เนื่องในวันคลายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครบรอบปีที่ 17 ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   ในโอกาสนี้ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมแสด... >> อ่านต่อ


นิทรรศการในงานทดสอบชิมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มสีทอง
อังคาร 18 มกราคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

งานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   ร่วมกับ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร  ร่วมจัดนิทรรศการในงานทดสอบชิมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มสีทอง   ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  โดยมี ผศ.ดร.สุภาวดี ศรีแย้ม  อาจารย์ประจำสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารส้มสีทองจังหวัดน่าน   พร้อมด้วย ผศ.ดร.อรรณพ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดงานวันสถาปนา ครบรอบ 17 ปี
อังคาร 18 มกราคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีที่ 17 (18 มกราคม 2565) ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา  ในเวลา 06.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อ... >> อ่านต่อ


ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2564
อังคาร 18 มกราคม 2565 / คลังความรู้

  ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2564 โดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีพิมพ์ 2565 จำนวน 34 หน้า   เกี่ยวกับหนังสือ หนังสือประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าจากพื้นที่ต่าง ๆ ที่ได้เสียสละ สร้างชื่อเสียง อุทิศตนและทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 ในพิธีมอบรางวัล "ราชมงคลสรรณเสริญ" ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา