โลโก้เว็บไซต์ 2022-02-25 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 วันที่ : 2022-02-25

สถช. ให้การต้อนรับ อาจารย์ วทส. นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ผลิตน้ำดื่มเพื่อการศึกษา
ศุกร์ 25 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นายคเชนทร์ เครือสาร หัวหน้ากลุ่มงานโครงการพิเศษ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.หญิงสิริวลี บัวเจริญ ผู้จัดการศูนย์เรียนรู้โรงงานผลิตน้ำดื่มต้นแบบเพื่อการศึกษา ภายใต้การดำเนินงานของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ให้การต้อนรับอาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาชาวิชาการผลิตนวัตกรรมอาหาร ผู้เข้าฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในศูนย์การเรียนรู้โงงานนน้ำดื่มเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้า... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ และการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565
ศุกร์ 25 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ และการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom meeting) เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป ถ่ายทอดจาก ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่   >> อ่านต่อ


สถช. เข้าร่วมโครงการราชมงคลล้านนาเทิดพระเกียรติ (เชียงใหม่) ครั้งที่ 16
ศุกร์ 25 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมกิจกรรมพิธีน้อมสำนึกและร่วมลงนามสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการราชมงคลล้านนาเทิดพระเกียรติ (เชียงใหม่) ครั้งที่ 16 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู... >> อ่านต่อ


วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564)
ศุกร์ 25 กุมภาพันธ์ 2565 / RMUTL วารสารออนไลน์

  วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564) นำเสนอจำนวน 8 บทความ ดังนี้ การออกแบบและพัฒนาชุดแผ่นกรองน้ำมันงาดำสำหรับเครื่องกรองสุญญากาศ กรณีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่   การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนนำสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่ตลาดออนไลน์ กรณีศึกษา: วิสาหกิจชุมชนหน่อไม้ฝรั่งและพืชผักตามฤดูกาล ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่   การพัฒน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา