โลโก้เว็บไซต์ 2022-04-08 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 วันที่ : 2022-04-08

สถช. เข้าพบ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา เพื่อปรึกษาขอคำแนะนำแนวทางดำเนินงานแพลตฟอร์มดิจิทัล และ โครงการอ่านพูดเขียนไทย โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ (MOVE) ในถิ่นทุรกันดาร
ศุกร์ 8 เมษายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรจักร์ เมืองใจ รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และคณะทำงานในสังกัด ผู้รับผิดชอบงานประสานงานการดำเนินงานด้านงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับคณะทำงานอื่นๆ จากหน่วยงานภายนอก เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อปรึกษาขอคำแนะนำแนวทางดำเนินงานแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อเป็นแหล่งรวบรวม สินค้า บริการ เครื่องมือ ข้อมูลดิจิทัล และ โครงการอ่านพูดเขียนไทย โร... >> อ่านต่อ


สถช. ร่วมสืบสานประเพณี จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธมหาจักรพรรดิและพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาธรรม
ศุกร์ 8 เมษายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรม "สรงน้ำพระพุทธมหาจักรพรรดิและพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาธรรม" ให้บุคลากรได้ร่วมสรงน้ำพระขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ตลอดจนแคล้วคลาดปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แ... >> อ่านต่อ


สถช. ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากร สถช. ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2564
ศุกร์ 8 เมษายน 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

สถช. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร สถช. ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2564 ตาม ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2564 ***************************   ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา