โลโก้เว็บไซต์ 2022-06-09 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 วันที่ : 2022-06-09

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ออกวารสารฉบับที่ 5 “JSAT : Vol.3  No.1 January - June 2022”
พฤหัสบดี 9 มิถุนายน 2565 / RMUTL วารสารออนไลน์

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ออกวารสาร Journal of Science and Agricultural Technology (J. Sci. Agri. Technol. : JSAT) ฉบับที่ 5 (มกราคม - มิถุนายน 2565) “JSAT : Vol.3  No.1 January - June 2022” โดยเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ ทั้งในรูปแบบ Full Print และ Online article  ที่ http://jsat.rmutl.ac.th หรือ  >> อ่านต่อ


สถช.จัดประชุมมอบหมายตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และตัวชี้วัดที่สถาบันฯ รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พฤหัสบดี 9 มิถุนายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นประธานในการประชุมมอบหมายตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และตัวชี้วัดที่สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด) ในการประชุมดังกล่าว ผู้บริหารได้สร้างความเข้าใจและมอบหมายตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และต... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลงพื้นที่กองเรือยุทธการ ร่วมพัฒนาศูนย์เกษตรอินทรีย์ สืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เดินหน้าโครงการ “โคก หนอง นา กองทัพเรือ” สร้างเครือข่ายการศึกษาเพื่อการพัฒนาเกษตร
พฤหัสบดี 9 มิถุนายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

           วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพร้อมด้วย อาจารย์และบุคลากร ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับพลเรือโทชัยณรงค์ บุณยรัตกลิน เสนาธิการกองเรือยุทธการและประธานโครงการ Good home and Good health พร้อมด้วยคณะ เพื่อหารือแนวทางการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาศูนย์เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียงให้กับกำลังพลกองเรือยุทธการโดยการลงพื้นที่ให้ค... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลงพื้นที่เยี่ยมชม/ติดตามงานโรงเรียนในโครงการ MOVE พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พฤหัสบดี 9 มิถุนายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

  อาจารย์รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา อาจารย์สังกัดสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร และ นายวรรธพงศ์ เทียนนิมิตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อสนับสนุนงานโครงการพระราชดำริ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายใต้การดำเนินงานโครงการสืบสานต่อยอดและติดตามเพื่อขับเคลื่อนงานโครงการตามพระราชดำริสำหรับคนทุกช่วงวัย ลงพื้นที่เยี่ยมชม/ติดตามงานโรงเรียนในโครงการ MOVE พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ คณะทำงานจากศูนย์ความร่วมมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัย... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา