โลโก้เว็บไซต์ 2022-08-23 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 วันที่ : 2022-08-23

มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะอาชีพในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ
อังคาร 23 สิงหาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

  วันที่ 20-21 สิงหาคม พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ ร่วมกับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาบริบทและวิเคราะห์ศักยภาพทางการท่องเที่ยว การจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวและโปรแกรมการท่องเที่ยวบนฐานเอกลักษณ์ท้องถิ่น ชุมชนโดยรอบศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ โดยมี อาจารย์ศิริขวัญ ปัญญาเรียน, อาจารย์เพียงกานต์ นามวงศ์ และ อาจารย์เอมอร พิพัฒน์วัฒนะโยธิน คณาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรไทยบ้านหลุก ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน
อังคาร 23 สิงหาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้ดำเนินการเป็นศูนย์ประสานงานดำเนินโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้กัญชงและสมุนไพรไทย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรไทยบ้านหลุก ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกร... >> อ่านต่อ


สถช.ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมโครงการฯ มทร.ล้านนา น่าน และเข้าร่วมงาน 90 พระชนมพรรษา สายน้ำล้านนา เทิดไท้พระพันปีหลวง
อังคาร 23 สิงหาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วย บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการขับเคลื่อน ขยายผล พัฒนาแผนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้ดำเนินงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมหาวิทยาลัย ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการ โคก หนอง นา โมเดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่น่าน ภายใ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา