โลโก้เว็บไซต์ 2023-07-26 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 วันที่ : 2023-07-26

สถช. ร่วมสนับสนุนงานถ่ายทอดสด พิธีปิดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9
พุธ 26 กรกฎาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

  สถช. ร่วมสนับสนุนงานถ่ายทอดสด เสวนาทางวิชาการ พิธีมอบรางวัลการนำเสนอผลงาน และ พิธีปิด การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่   วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บุคลากรกลุ่มงานผลิตสื่อและจัดการองค์ความรู้ สังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้แก่ นายพิษณุ พรมพราย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา หัวหน้ากลุ่มงาน พร้อมด้วย นายจักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ และ นายเจษฎา สุภาพรเหมินทร์  ร่วมสน... >> อ่านต่อ


สถช. และ สวพ. ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566
พุธ 26 กรกฎาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ประจำปี 2566 ใน วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00- 16.00 น.  ณ วัดดอยจอมแจ้ง ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่   (หมายเหตุการแต่งกาย เสื้อสีเหลือง) >> อ่านต่อ


อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทย์ฯ ลำปาง ถ่ายทอดองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ขนมไทยแป้งมันพื้นบ้าน แก่ชุมชนต้นน้ำวัง ลำปาง
พุธ 26 กรกฎาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2566 อาจารย์วัชรี เทพโยธิน อาจารย์ประจำสาขอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ ธาตุรักษ์  อาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และผู้ช่วยวิจัย เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์ขนมไทยที่มีการทดแทนแป้งข้าวเหนียวและ/หรือแป้งข้าวเจ้าด้วยแป้งมันพื้นบ้าน จากโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากหัวมันพื้นบ้านเพื่อขยายผลเชิงพาณิชย์ ดำเนินงานภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพ... >> อ่านต่อ


สถช. ร่วมการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566
พุธ 26 กรกฎาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีชัย ผัสดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีวรรณ ราชสม รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วย บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 และ ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความร่วมมือเครือข่ายวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยและเครือข่าย 11 หน่วยงาน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่   ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร และ บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา