โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2563 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 พฤษภาคม 2562 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 7981 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์หรือบุคคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

ขั้นตอนการเสนอโครงการ

  1. แจ้งความประสงค์ที่จะดำเนินงานโครงการ โดยส่งชื่อโครงการและงบประมาณ มายังผู้ประสานงาน ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
  2. การเขียนโครงการเป็นไป (ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด):  เขียนให้กระชับชัดเจน และเข้าใจกระบวนการดำเนินโครงการ
  3. ส่งบันทึกข้อความนำส่งข้อเสนอโครงการพร้อมข้อเสนอโครงการจากหน่วยงานต้นสังกัดไปยัง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562  และส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง E-mail : nuengrutai@rmutl.ac.th /  ummcha_cm84@hotmail.com
  4. ผู้ประสานงาน คือ 1) คุณหนึ่งฤทัย  แสงใส โทร (053) 266518 ต่อ 1042  หรือ 089-429-9275 

                                    2) คุณฉัตวณัฐ  มโนพฤกษ์ โทร (053) 266518 ต่อ 1042 หรือ  088-912-8745

โดยมีเอกสารแนบดังนี้

 1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเขียนข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

 2. แนวทางการสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

 3. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

      


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา