โลโก้เว็บไซต์ สถช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 กรกฎาคม 2562 โดย นายนริศ กำแพงแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 3517 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2562 ณ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด กองบรรณาธิการวารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ “การส่งเสริมพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการรับใช้สังคม” แก่บุคลากร มทร.ล้านนา จาก 4 คณะ 1 วิทยาลัย ภายใต้ 6 เขตพื้นที่การศึกษา โดยการประชุมได้รับเกียรติจากนายภฤศพงศ์  เพชรบุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นประธานในการประชุม และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สายงานด้านรับใช้สังคม จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมและบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อารี วิบูลย์พงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร, รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ ช่างเจรจา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา เขาสุเมรุ
          ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการผลิตและพัฒนาวารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริม สร้างความเข้าใจให้แก่นักวิจัยหรือนักบริการวิชาการรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เข้าใจบริบทการทำงานวิจัยและการบริการวิชาการที่สอดคล้อง กับประกาศของ ก.พ.อ. ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถดำเนินการพัฒนางานด้านวิชาการรับใช้สังคม และสามารถเขียนบทความวิชาการ ในด้านรับใช้สังคม ให้เกิดความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้สำหรับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการต่อไป
          วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวารสารวิชาการที่เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการรับใช้สังคม ทั้งงานวิจัยและงานบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาสังคม และเป็นช่องทางในการส่งเสริม ผลักดันให้นักวิชาการด้านรับใช้สังคมในหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีแหล่งนำเสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ ทั้งนี้วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ได้มีการจัดทำขึ้นปีละ 2 ฉบับ 
          หากสนใจนำผลงานวิจัยหรือผลงานบริการวิชาการตีพิมพ์ สามารถติตด่อได้ที่ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โทรศัพท์ 053-266516 ต่อ 1031 (งานคลังความรู้) หรือ E-mail : rmutl.jrs@gmail.com และสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/jses/

    ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา